VRÁCENÍ ZBOŽÍ

  1. V případě, že Kupující odebral zboží jiným způsobem než osobně, tedy když mu bylo objednané zboží doručeno dopravní službou, je lhůta pro odstoupení od smlouvy 14 dní od doručení.

  2. Naplní-li Kupující všechny náležitosti pro odstoupení od spotřebitelské smlouvy uzavřené distančním způsobem a rozhodne-li se pro odstoupení ve shora uvedené lhůtě, je nutno splnit následující podmínky:

  • Odeslat dopis (nejlépe e-mailem na adresu info@lunashop.cz,) s textem: „Já …………. (jméno Kupujícího) jsem dne DD.MM.RRRR uzavřela smlouvu č. (číslo objednávky/faktury) s e-shopem LUNASHOP.CZ. V návaznosti na ustanovení zák. č. 89/2012 Sb. o spotřebitelských smlouvách uzavřených distančním způsobem tímto jednostranně odstupuji od výše uvedené smlouvy, požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo: …………………/……… a prohlašuji, že splňuji všechny zákonné požadavky pro toto odstoupení od smlouvy dle příslušných právních předpisů“.

  • V případě písemného vyhotovení dopisu je Kupující povinen opatřit dopis příslušným datem a vlastnoručním podpisem.

  • Zboží odesílané a doručené zpět na adresu Prodávajícího musí být nepoškozené, nenošené, kompletní a s kopií dokladu o koupi. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má Prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.

  • Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na zboží upravené dle přání Kupujícího a jiné zboží, které nelze vrátit do původního stavu před koupí.

Nákupní košík